Willson & BrownWillson & Brown

STRATEGIA PODATKOWA WILLSON & BROWN

 

Wprowadzenie

Strategia podatkowa jest elementem odpowiedzialności Grupy Willson&Brown (dalej: „Grupa”) w zakresie ponoszenia obciążeń publicznoprawnych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz wspiera proces zarzadzania Grupą, w tym ryzykiem podatkowym wpływając na zapobieganie ryzyk podatkowych. Równolegle strategia podatkowa zakłada transparentność i przejrzystość w realizacji zobowiązań publicznoprawnych, z uwzględnieniem potrzeby zachowania bezpieczeństwa podatkowego własnego oraz podmiotów współpracujących.

Celem sporządzenia przez Willson&Brown sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Willson&Brown” lub „Spółka”) informacji o realizowanej strategii podatkowej jest spełnienie nałożonego na Spółkę obowiązku, zgodnie z którym podatnicy, których przychody w poprzednim roku przekroczyły równowartość 50 mln euro są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Spółka stosuje strategię podatkową wskazującą podejście Grupy do zarządzania funkcją podatkową, określającą formuły decyzyjne, cele oraz środki umożliwiające prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych. Willson&Brown od ponad 25 lat zajmuje się projektowaniem, dewelopmentem oraz produkcją produktów wspierających sprzedaż (POS). Podstawowym celem Willson&Brown jest ciągły rozwój projektów POS, rozszerzanie działalności gospodarczej i współpraca z międzynarodowymi klientami. Od 2018r.

Willson&Brown stał się częścią międzynarodowej Grupy Array z siedzibą główną w Kanadzie. Dzięki temu zasięg Willson&Brown obejmuje obecnie cały świat. Niemniej ważny dla Willson&Brown jest zrównoważony rozwój, dobrobyt pracowników i współpracowników oraz dbałość o ekologię. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, ich wiedzy i doświadczeniu, tworzone są skuteczne i innowacyjne rozwiązania, które przyciągają, interesują, uproszczają i ułatwiają ścieżkę zakupu produktów POS. Obecnie Willson&Brown oferuje swoje produkty w postaci instalacji typu shop-in[1]shop, stałych stojaków podłogowych, jednostek nablatowych i materiałów promocyjnych w czterech kluczowych sektorach – kosmetycznym, napojowym, FMCG i elektronice użytkowej.

Willson&Brown jako podstawową zasadę leżącą u podstaw swojej kultury organizacyjnej, uznaje przede wszystkim podejmowanie działań zgodnych z zasadami prawa, w tym prawa podatkowego oraz wywiązywanie się ze wszystkich obowiązków funkcjonowania społecznego, w tym terminowego płacenia wszelkich podatków. Podstawowe zasady, którymi kieruje się Willson&Brown oraz których przestrzegania wymaga od swoich pracowników, współpracowników i kontrahentów zostały zebrane w postaci dobrych praktyk oraz wytycznych obowiązujących w grupie.

 

Zobowiązania podatkowe wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej

Willson&Brown przestrzega przepisów prawa podatkowego, analizując przy tym implikacje podatkowe związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz poszczególnymi operacjami gospodarczymi, jak również zarządza zobowiązaniami podatkowymi w ramach prowadzonej działalności operacyjnej. Składane deklaracje podatkowe, informacje podatkowe oraz rozliczenia podatkowe stanowią pełne odzwierciedlenie działalności gospodarczej Spółki.

Willson&Brown prowadzi działalność gospodarczą nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Decyzje o rozpoczęciu działalności za granicą podejmowane są w oparciu o dotychczasowe doświadczenie oraz na podstawie obowiązującego prawodawstwa oraz warunków rynkowych panujących w danym kraju.

Rozszerzanie działalności biznesowej Willson&Brown w tym zakładanie spółek zależnych następuje wyłącznie w odpowiedzi na potrzeby operacyjne. Wszystkie spółki Willson&Brown prowadzą aktywną działalność gospodarczą przy użyciu własnych zasobów materialnych i niematerialnych, i nie służą one celom strukturyzacji podatkowej ani unikania opodatkowania.

Willson&Brown przyświecają zasady starannego, właściwego oraz uczciwego postępowania w zakresie danin publicznych. Willson&Brown unika zarówno agresywnej strategii podatkowej, jak i jej sztucznego kreowania. Wszelkie operacje gospodarcze odbywają się w sposób transparentny, a transakcje mają charakter biznesowy i nie są motywowane kreatywnym planowaniem strategii podatkowych.

Zarządzając wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego Willson&Brown wykorzystuje wewnętrzne procesy i utrwalone zasady postępowania, jak również stosuje najlepsze praktyki.

W odniesieniu do części obszarów swojej działalności Willson&Brown planuje wdrożyć formalne procedury zapewniające dochowanie należytej staranności w obszarze prawa podatkowego.

 

Podatki jako społeczny obowiązek

Willson&Brown traktuje obowiązki podatkowe jako stały i istotny element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.

Willson&Brown reguluje podatki, w tym podatki dochodowe, u źródła i zobowiązania wynikające z opłat celnych w całym łańcuchu wartości, we wszystkich krajach, w których prowadzi swoją działalność. Pobierane i odprowadzane do właściwych urzędów są zobowiązania podatkowe wynikające ze wszystkich ustaw podatkowych (CIT, PIT, VAT, ZUS). Willson&Brown w ramach prowadzonej działalności gospodarczej korzystał także z ulg podatkowych i dotacji, które są przyznawane przez organy administracji publicznej. Wszystkie ulgi i dotacje zostały starannie, rzetelnie i prawidłowo rozliczone z organem administracji publicznej, który ich udzielił.

W ten sposób Willson&Brown bierze na siebie społeczną odpowiedzialność jako podatnik, a poprzez staranne działanie przyczynia się do socjalnego, ekonomicznego i społecznego funkcjonowania i rozwoju poszczególnych państw.

 

System zarządzania ryzykiem podatkowym i kontroli podatkowej

Prawo podatkowe, w tym wszelkie regulacje prawne dotyczące podatków ulegają częstym zmianom zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, w których Willson&Brown prowadzi działalność. Są to również rozwiązania kompleksowe o dużym poziomie skomplikowania. Niesie to za sobą ryzyko dla Willson&Brown.

Spółka na bieżąco identyfikuje potencjalne ryzyka podatkowe. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii podatkowych rozstrzygane są z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego i zachowaniem przy tym należytej staranności – tak aby obowiązki podatkowe zostały wypełnione w sposób prawidłowy i rzetelny. A ewentualne ryzyko podlegało regularnej analizie i ograniczeniu przy użyciu wszelkich odpowiednich i dostępnych środków.

Systemy księgowe oraz zasady procesowania poszczególnych transakcji zostały wypracowane w taki sposób, aby stały w zgodzie z regulacjami podatkowymi mającymi do nich zastosowanie.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie systemem podatkowym w Willson&Brown cyklicznie i na bieżąco analizują zasady działania i strategie pod względem zasadności, prawidłowości i zgodności z obowiązującym prawem. Zasady działania i strategie dostosowywane są do zmieniającego się prawodawstwa, zmian w organizacji oraz pojawiających się nowych ryzyk i wyjątkowych sytuacji.

Willson&Brown współpracuje również z niezależnymi doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, korzysta z bezpłatnych infolinii podatkowych i wykorzystuje wszystkie inne możliwe rozwiązania poszerzające wiedzę i kompetencje z obszaru podatkowego, zarówno przez pracowników jak i osoby odpowiedzialne za zarządzanie.

Spółka, w celu ograniczenia lub eliminacji ryzyka podatkowego podejmuje także dodatkowe następujące działania:

  • wykonuje nadzór stanowiskowy nad działalnością pracowników zgodnie z hierarchią służbową,
  • na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawa podatkowego,
  • prowadzi bieżące szkolenia personelu.

Obowiązki podatkowe w poszczególnych krajach, w których Willson&Brown prowadzi działalność gospodarczą są wypełniane przez lokalne biura rachunkowe. Zapewniają one stosowanie właściwych przepisów podatkowych, raportowanie i rozliczanie podatków we właściwych urzędach oraz dzielą się wiedzą oraz dobrymi praktykami z zakresu naliczania, raportowania i rozliczania podatków w ich reżimach prawnych.

W przypadku nowych transakcji handlowych, które są nietypowe, mogą generować istotne ryzyko podatkowe, albo są zawierane z nowym dostawcą są zatwierdzane przez Zarząd Willson&Brown.

Dzięki tym zabiegom ryzyko podatkowe Willson&Brown jest na bieżąco monitorowane i minimalizowane.

 

Współpraca i komunikacja z przedstawicielami organów podatkowych

Willson&Brown dba o dobrą współpracę z instytucjami publicznymi i lokalnymi organami podatkowymi. Wzajemne relacje budowane są w oparciu o pozytywne relacje i dialog zorientowany na transparentność działalności Willson&Brown. Spółka wykazuje się otwartością i chęcią współpracy, dostarczając terminowo wszystkie wyjaśnienia oraz wymagane informacje. Ewentualne nieumyślne omyłki w przekazywanych informacjach kierowanych do organów podatkowych są przez Willson&Brown identyfikowane najszybciej jak to możliwe oraz poddawane odpowiednim korektom.

Z uwagi na zmienność i złożoność przepisów prawa podatkowego, jak również rodzaj i skalę prowadzonej działalności gospodarczej, Willson&Brown podejmując czynności gospodarcze bierze pod uwagę ryzyko zakwestionowania ich prawidłowości przez organy podatkowe. W celu minimalizacji tego ryzyka Spółka występuje z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych, we wszelkich wątpliwych kwestiach podatkowych.

Willson&Brown pozostaje w ciągłym kontakcie z przedstawicielami organów podatkowych, oraz wyjaśnia wszelkie wątpliwości odpowiadając na zadane pytania bez zbędnej zwłoki.

 

 Zgodność z przepisami prawa i przestrzeganie zasad międzynarodowych OECD

Willson&Brown dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać lokalnych przepisów w ramach akceptowalnych interpretacji prawnych. W tym celu zadania i zarzadzanie systemem podatkowym są skonstruowane w taki sposób, aby możliwe było jak najlepsze przestrzeganie obowiązujących przepisów w krajach, w których Willson&Brown prowadzi swoją działalność. Przed nawiązaniem stosunków handlowych z kontrahentami sprawdzane są podstawowe struktury pod kątem zgodności z obowiązującymi wymogami podatkowymi. W okresie obowiązywania umów Willson&Brown wypełnia swoje obowiązki dokumentacyjne, składa wszystkie wymagane deklaracje i terminowo reguluje zobowiązania podatkowe. Ze względu na fakt, iż działalność Willson&Brown jest prowadzona w Europie, transakcje wewnątrzgrupowe pomiędzy spółkami z różnych krajów są ustalane w sposób rynkowy. Cena w przypadku takich transakcji opiera się na zasadzie ceny rynkowej OECD i jest opisana w dokumentacji cen transferowych. Willson&Brown spełnia międzynarodowe wymogi sprawozdawcze dotyczące cen transferowych i dokłada wszelkich starań, aby postępować zgodnie z zaleceniami OECD. Willson&Brown dokłada wszelkich starań, aby wypełniać wszystkie obowiązki sprawozdawcze bez wyjątku.

 

Realizacja obowiązków podatkowych w 2021r.

W Roku Podatkowym Willson&Brown realizował obowiązki podatkowe w ustawowych terminach. W odniesieniu do roku podatkowego zakończonego 31 grudnia 2021 r. Willson&Brown dodatkowo wskazuje:

  1. Willson&Brown stosował procesy ukierunkowane na skuteczne zarządzanie ryzykiem podatkowym oraz rzetelne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z roli Willson&Brown jako podatnika i płatnika takich podatków jak: podatek dochodowy od osób prawnych, VAT, cło, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatku zryczałtowanego.
  2. Willson&Brown nie podejmował dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności nie brał udziału w Programie Współdziałania.
  3. Willson&Brown nie przekazał w 2021 roku Szefowi Krajowej Informacji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2021 poz. 1540, dalej jako: „Ordynacja podatkowa”) z uwagi na brak zidentyfikowanych zdarzeń w tym zakresie.
  4. Willson&Brown zawierał transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. Transakcje te dotyczyły świadczenia usług przez Spółki zależne.
  5. Nie planowano oraz nie podejmowano działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
  6. Willson&Brown nie składała w 2021 r. wniosków o wydanie:

- ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14 § 1 Ordynacji podatkowej,

- wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021 poz. 685 z późn. zm.),

- wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 722 z późn. zm.).

natomiast złożyła jeden wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

  1. Willson&Brown nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021 poz. 1128) oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej. Biorąc pod uwagę skalę działalności, kontrahenci Spółki mogą prowadzić działalność i dokonywać rozliczeń także na terytoriach wskazanych w ww. Rozporządzeniu.

 

 

STRATEGIA PODATKOWA 2020 – DOKUMENT PDF

STRATEGIA PODATKOWA 2021 – DOKUMENT PDF