Willson & BrownWillson & Brown

Nasz sukces opieramy na uczciwości i zaufaniu naszych klientów, partnerów i naszej społeczności.

W związku z tym prosimy o zgłaszanie za pomocą poniższego formularza wszelkich podejrzeń o niezgodne z prawem lub nieetyczne działanie Array | Willson & Brown, jej partnerów biznesowych i pracowników.

ZGŁOŚ NIEPRAWIDŁOWOŚĆ!

Zgłoszenia dokonywane za pomocą formularza na stronie są automatycznie przesyłane na adres e-mail wybranego przez nadawcę adresata.

Domyślnym adresatem zgłoszeń jest Komisja Etyki Willson & Brown, działająca zgodnie z Regulaminem Komisji Etyki, regulującym m.in. zakres rozpatrywanych zgłoszeń oraz tryb rozpatrywania zgłoszeń.

Jeśli zgłaszający uzna, że z uwagi na charakter sprawy nie chce lub nie może zgłosić jej do Komisji Etyki, zgłoszenia może również dokonać bezpośrednio do Zarządu Willson & Brown sp. z o.o.

Aby umożliwić rzetelne zbadanie i podjęcie właściwej reakcji na zgłoszenie, powinno ono zawierać następujące elementy:

  • naturę zaobserwowanej nieprawidłowości;
  • opis zdarzenia;
  • osoby zaangażowane w zgłaszaną nieprawidłowość;
  • o ile to możliwe, wskazywać na dokumenty, które mogą potwierdzić nieprawidłowość;
  • swoje imię i nazwisko – jeśli chcesz zachować anonimowość, we właściwe pole wpisz „anonim”.

Strona z formularzem nie posiada żadnych wbudowanych mechanizmów umożliwiających identyfikację nadawcy. Połączenia ze stroną nie są logowane, a adres IP oraz numer MAC nadawcy nie są identyfikowane, zapisywane, przetwarzane, udostępniane ani przesyłane. Danych takich nie otrzymuje również odbiorca zgłoszenia.
Formularz umożliwia dokonywanie zgłoszeń w sposób anonimowy. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że dobrowolne pozostawienie danych kontaktowych przez nadawcę zgłoszenia umożliwiłoby powiadomienie nadawcy o sposobie załatwienia sprawy oraz ewentualny kontakt w sytuacji, gdy do rzetelnego rozpatrzenia zgłoszenia potrzebne są dodatkowe informacje.

Wyślij zgłoszenie za pomocą poniższego formularza.

Imię i Nazwisko

Temat

Treść wiadomości


Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Procedury Zgłaszania naruszeń wraz z Regulaminem Działania Komisji Etyki i wyrażam zgodę na jej obowiązywanie, a także jestem świadom odpowiedzielności związanej z podaniem informacji nieprawdziwych, niepełnych lub podanych w sposób nierzetelny lub fałszywy.

Administratorem danych osobowych jest spółka Willson & Brown spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Muszkieterów 15c, 02-273 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000649340, NIP: 5223077025, REGON: 365947923. Dane będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu objętego procedurą zgłaszania nieprawidłowości.