MOLDMOLD

Dotacje z Unii Europejskiej

dla rozwoju Mazowsza

dla_rozwoju_Mazowsza

UMOWA NR RPMA.01.05.00-14-558/08-00 o dofinasowanie projektu ”Zakup maszyn i technologii (AIRMOULD i AQUAMOULD) w celu wprowadzania nowych wzorów do produkcji oraz wytwarzania nowych form wtryskowych” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

W roku 2005 firma Mold Sp. z o.o. realizowała projekt pt. „Rozbudowa przedsiębiorstwa oraz wprowadzanie nowych produktów poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii”, który został sfinansowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia nr 1159/2000/WE z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz. L 130 z 31.05.2000).

W ramach tego projektu firma zakupiła oraz wdrożyła kolejno dwie maszyny oraz oprogramowanie. Pierwszą maszyną jest Insignia oparta na innowacyjnej technologii do sitodruku (6-kolorowa maszyna, będąœj najnowszą myślą techniczną w zakresie sitodruku) wraz ze specjalistycznym oprzyrządowaniem. Drugą nowoczesną technologią jest innowacyjna technologia do cyfrowego wytwarzania form sitodrukowych wraz oprzyrządowaniem do naciągania sit – czyli system do cyfrowego wykonywania form sitodrukowych JetScreen Luscher.

Kolejnym etapem realizacji projektu był zakup oprogramowania do zarządzania procesami sprzedaży. Projekt został dofinansowany w ramad1 Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw;

Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw;

Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.

http://www.konkurencyjnosc.gov.pl

Drugim projektem, który został zrealizowany w latach 2005-2007 z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw

Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje jest projekt „Podniesienie potencjału produkcyjnego Mold poprzez inwestycje w innowacyjne technologie”.

W ramach realizacji projektu zostały wdrożone następujące urządzania œntrum obróbcze firmy Mikron, program Unigraphics NX – 2 stanowiska, uniwersalna szlifierka narzędziowa, elektrodrążarka wgłębna wraz z systemem mocowania elektrod oraz kompletna linia wytłaczarska.